زیتون کنسروی پرورده 670گرم

زیتون کنسروی پرورده 670گرم