خیار شور 680 گرمی ممتاز اصالت

خیار شور 680 گرمی ممتاز اصالت